1.3 ภาพกิจกรรม

1.3.1 การเข้าพบหน่วยงานระดับอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น

เข้าพบหน่วยงานระดับอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการกับหน่วยงานราชการระดับอำเภอระหว่างวันพฤหัสบดีที่16 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอบางกล่ำ
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอควนเนียง
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

 

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอนาหม่อม
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

รูปที่
3.17.1-1 บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอ (ต่อ)

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอสะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลา

บรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานราชการระดับอำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา

1.3.2 สรุปการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง
ครั้งที่ 1
การจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง
ครั้งที่ 1 เป็นการประชุม
เพื่อการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ
งค์กรพัฒนาเอกชน
สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพและประชาชน ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลา
ภายใต้ประเด็นหลักเรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา โดย
ได้ดำเนินการจัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภายใต้วัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้

(1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและรายละเอียดของโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม

(2) เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง
ในประเด็นปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และข้อจำกัดของจังหวัดสงขลา

(3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รูปบรรยากาศการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 1

1.3.3 การประชุมกลุ่มย่อย

1) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 1 การพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน

การประชุมกลุ่มย่อย(FocusGroup) ประเด็น การพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดนจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่1

2) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 2 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

การประชุมกลุ่มย่อย(FocusGroup) ประเด็น การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่2

3) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 3 ฐานการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

การประชุมกลุ่มย่อย(FocusGroup) ประเด็น ฐานการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2
โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลสอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่3

4) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 4 ฐานการผลิตด้านพืชอาหารและการประมง

การประชุมกลุ่มย่อย
(
FocusGroup) ประเด็น ฐานการผลิตด้านพืชอาหารและการประมง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสิงห์ทองชั้น 2
โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่4

5) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่ 5 โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

การประชุมกลุ่มย่อย(FocusGroup) ประเด็น โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19
ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2 โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่5

6) การประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่
6
การบริหารจัดการน้ำ

การประชุมกลุ่มย่อย(FocusGroup) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสิงห์ทอง ชั้น 2
โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

รูปบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อยประเด็นที่6