ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

แผนผังแสดงที่โล่ง

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

ผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและรักษาสภาพแวดล้อม

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบถนนโครงข่าย

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบขนส่งสาธารณะ-จังหวัดสงขลา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบโลจีสติกส์

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบไฟฟ้า

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบประปา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบกำจัดขยะ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านสาธารณูปการ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านภัยพิบัติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

1) เอกสารแจกการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังฯ ครั้งที่ 1

2) เอกสารแจกการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังฯ ครั้งที่ 2

3) เอกสารแจกการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

 1. ประเด็นกลุ่ม 1 การพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าชายแดน
 2. ประเด็นกลุ่ม 2 การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส์
 3. ประเด็นกลุ่ม 3 ฐานการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
 4. ประเด็นกลุ่ม 4 ฐานการผลิตด้านพืชอาหารและการประมง
 5. ประเด็นกลุ่ม 5 โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
 6. ประเด็นกลุ่ม 6 การบริหารจัดการน้ำ

4) เอกสารประชุมรับฟังแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 1. แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม
 2. แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
 3. แผนผังแสดงที่โล่ง
 4. แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 5. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
 6. แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ
 7. ข้อกำหนด รายการประกอบ และบัญชีท้ายข้อกำหนด
 8. ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
 9. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็นของประชาชน