ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

แผนผังแสดงที่โล่ง

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค

แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ

ผังพัฒนาพื้นที่รายสาขา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์พื้นที่โล่งและรักษาสภาพแวดล้อม

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบถนนโครงข่าย

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบขนส่งสาธารณะ-จังหวัดสงขลา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบโลจีสติกส์

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบไฟฟ้า

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบประปา

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบกำจัดขยะ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านสาธารณูปการ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านภัยพิบัติ

ผังพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว